REGULAMIN KONKURSU „Odpłyń na Ragnar z Reebok FLOATRIDE” z dnia 31.07.2017

§ 1. Organizator

 1. Organizatorem konkursu „Odpłyń na Ragnar Relay z Reebok FLOATRIDE” (dalej: „Konkurs”) jest Cut the Mustard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z biurem przy ul. Kolejowa 5/7 01-217 Warszawa, NIP: 521-373-89-10, REGON 364737572, Nr KRS 0000623510, działająca w imieniu sponsora adidas Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 18 A, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS 0000032095, NIP 522-000- 00-80.
 2. Organizator przeprowadza Konkurs w aplikacji społecznościowej Instagram  (dalej: „Instagram”).
 3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram.
 4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.
 5. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). tj. m.in. na potrzeby wyłonienia laureata konkursu oraz zidentyfikowania laureata konkursu, skontaktowania się z laureatem konkursu po rozstrzygnięciu, przesłania laureatowi konkursu nagrody oraz informacji handlowej Organizatora.
 6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).    

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie 

 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Konkurs składa się z opublikowania przez organizatora konkursu jednego posta w aplikacji Instagram na oficjalnym profilu marki Reebok (www.instagram.com/ReebokPL) w dniu 01 sierpnia 2017. W poście tym pojawią się szczegóły dotyczące zadania konkursowego dla uczestników.
 3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. W Konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat, będące konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, posiadające swoje konto osobiste w aplikacji Instagram założone i prowadzone zgodnie z regulaminem aplikacji Instagram (zwanym dalej „Profil”). Dane zawarte na tym koncie muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością. Osoby niepełnoletnie, aby móc uczestniczyć w Konkursie, muszą posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności, którą to zgodę Uczestnik przedstawi na każde żądanie Organizatora.
 5. Każda osoba może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego w aplikacji Instagram.
 6. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolny oraz darmowy.
 7. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.
 8. Osoba dodająca zgłoszenie konkursowe oświadcza jednocześnie, że posiada pełnię praw autorskich do Opinii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.
 9. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana niniejszym Regulaminem (dalej „Uczestnik”).
 10. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie, umieszczanie nagrodzonego zgłoszenia konkursowego oraz niezbędnych danych na profilu Reebok Polska w aplikacji Instagram (www.instagram.com/ReebokPL), celem poinformowania innych Uczestników o wynikach Konkursu.

§ 3. Zasady i przebieg konkursu 

 1. Konkurs trwa od dnia 01 sierpnia 2017 14:00 do dnia 23 sierpnia 2017 roku do 13:30.
 2. Uczestnik Konkursu dokonuje zgłoszenia do Konkursu poprzez zakup butów Reebok FLOATRIDE w jednym ze sklepów Runners Club albo w sklepie internetowym www.runnersclub.pl albo www.fitnesstrening.pl  oraz dodanie zdjęcia na swoim profilu w serwisie Instagram, które pokaże wspólny trening biegowy - zgłaszającego i jego partnera, przygotowujący ich do startu w biegu Ragnar z oznaczeniami hasztagów #reebokragnar #reebokfloatride #odplynwbiegu
 3. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przedstawienie dowodu zakupu butów Reebok FLOATRIDE w jednym ze sklepów Runners Club albo w sklepie internetowym www.runnersclub.pl albo www.fitnesstrening.pl
 4. Nagrodę zdobędą wspólnie 1 para osób (2 osoby), uczestnik konkursu oraz wskazany przez niego partner biegowy, wybrani przez jury.
 5. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję konkursową, przy wyborze uwzględniając wartość merytoryczną oraz kreatywność zgłoszeń do dnia 25.08.2017
 6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja. Komisja również wyłania laureatów spośród uczestników konkursu.
 7. Członkowie Komisji wybierają spośród zgłoszonych zdjęć zgodnych z regulaminem jedno zwycięskie.
 8. Osoba, która wygra Konkurs jest laureatem konkursu.  

§ 4. Nagrody 

 1. Organizator przewiduje następującą nagrodę:
  1. Transport tam i z powrotem, zakwaterowanie oraz pakiet startowy dla dwóch osób w biegu Ragnar (23-24.09.2017) w drużynie Reebok z Warszawy do miejsca biegu w Wielkie Brytanii
  2. Podwójne zaproszenie na specjalny trening Reebok RUN CREW z udziałem Chrisa Hinshaw w dniu 02.09.2017 w Warszawie w Reebok FIT SHOP.
 2. Wartość nagrody dla Laureata i wskazanego przez niego partnera wyniesie łącznie 8000 PLN (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto.
 3. Do nagrody Organizator przewiduje kwotę pieniężną w wysokości 11,11% łącznej wartości produktów. Kwota pieniężna nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę.
 4. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w terminie do jednego dnia roboczego ww aplikacji Instagram (www.instagram.com/ReebokPL). O przyznaniu nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem aplikacji Instagram w komentarzu pod postem konkursowym, w którym zostaną poproszeni o przesłanie wiadomości prywatnej z danymi niezbędnymi do wysłania nagrody.
 5. Uczestnicy tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek istotnego punktu z niniejszego Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w szczególności § 2 ust 2,3,4,5,7,8, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnicy są zobowiązani do jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku: a) podania błędnych danych na profilu w aplikacji Instagram b) niepodania danych adresowych c) zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Uczestnika, o których Organizator nie został poinformowany.
 7. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.
 8. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.
 9. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.
 10. Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do nagrody.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.  

§ 5. Prawa i obowiązki Uczestników 

 1. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu.
 2. Laureat Konkursu wraz z partnerem przez niego wskazanym są zobowiązani do udziału w treningu specjalnym Reebok RUN CREW z Chrisem Hinshaw w dn. 2.09.2017 r. w Warszawie oraz treningach przygotowujących przed wyjazdem w jednej ze wskazanych grup biegowych Reebok RUN CREW.
 3. Laureat Konkursu wraz z partnerem przez niego wskazanym wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promocyjnych związanych z Konkursem oraz przygotowaniami do biegu Reebok Ragnar White Cliffs.
 4. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.
 5. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną stwierdzone podlega wykluczeniu z Konkursu. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na uczestnictwo pozostałych Uczestników znajdujących się w jednej grupie z Uczestnikiem wykluczonym.
 6. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie aplikacja Instagram. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.  

§ 6. Prawa i obowiązki Organizatora 

 1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na swoim Profilu w aplikacji Instagram, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach aplikacji Instagram lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim Profilu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  1. biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w aplikacji Instagram,
  2. biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w aplikacji Instagram,
  3. prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami lub a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub naruszają ich prawa,
  4. prowadzą działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
  5. prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.
 3. Od decyzji Organizatora przysługuje Uczestnikowi odwołanie do Sądu.
 4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w aplikacji Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w aplikacji Instagram,
  2. naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.
  3. problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z technicznymi aspektami użytkowania komputera lub telefonu komórkowego przez Uczestnika, w tym brak aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji dostępnej w chwili rozpoczęcia Konkursu.
  4. problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z funkcjonowaniem oprogramowania na komputerze lub telefonie komórkowym Uczestnika Konkursu, także tego, o którego istnieniu nie miał on świadomości w trakcie trwania Konkursu (np. zapora sieciowa, oprogramowanie malware, oprogramowanie antywirusowe, wirus komputerowy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie).
  5. nieumiejętnego posługiwania się przez Uczestnika komputerem bądź urządzeniem elektronicznym, z którego zgłoszenie zostało dodane.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w aplikacji Instagram.
 6. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. organizację biegu Reebok Ragnar White Cliffs oraz problemów jakichkolwiek z nią związanych;
  2. jakiekolwiek problemy dotyczące transportu oraz zakwaterowania w czasie biegu;
  3. zdrowie i życie Laureata Konkursu oraz jego partnera.  

§ 7. Reklamacje 

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres siedziby Organizatora: Cut the Mustard, sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z biurem na ul. Kolejowa 5/7 w Warszawie. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
 4. Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu.
 5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. W przypadku wady nagrody konkursowej, Uczestnik po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami w kodeksie cywilnym traktującymi o rękojmi za wady przy sprzedaży.

§ 8. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu 

 1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na fanpage’u marki w serwisie społecznościowym Facebook (www.facebook.com/ReebokPL), z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria strony internetowej.
 3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Konkursie oraz będą stosowane jedynie do Uczestników, którzy przystąpili do konkursu po dniu ogłoszenia zmian.
 4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na fanpage’u marki w serwisie społecznościowym Facebook (www.facebook.com/ReebokPL).
 5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.  

§ 9. Postanowienia Końcowe 

 1. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego.
 3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2017 roku.

Dbamy o Twoją prywatność

Nasz Sklep (znajdujący się pod adresem www.runnersclub.pl) przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, np. adres IP Twojego urządzenia oraz informacje zapisywane za pomocą technologii służących do ich śledzenia i przechowywania, takich jak pliki cookies, sygnalizatory www lub innych podobnych technologii.

Za ich pomocą zbieramy informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Wykorzystujemy je w celach analitycznych, marketingowych oraz aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań.

Wyrażam zgodę na korzystanie z technologii automatycznego śledzenia i zbierania danych, w tym z plików cookies, dostęp do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywanie oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę Retail Solutions Sp. z o.o. oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności).

Niezależnie od tego, masz również prawo odmówić wyrażenia zgody na korzystanie w Internecie ze wspomnianych wyżej technologii, dostępu do informacji na Twoim urządzeniu końcowym i ich przechowywania oraz na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez firmę Retail Solutions Sp. z o.o. oraz jej partnerów, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). W tym celu kliknij: „NIE WYRAŻAM ZGODY” bądź dokonaj zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której aktualnie korzystasz (w zakresie plików cookies). Więcej informacji dowiesz się ze strony Polityka dotycząca cookies.

NIE WYRAŻAM ZGODY
ZGADZAM SIĘ, CHCĘ PRZEJŚĆ DO STRONY
pixel